Topbanner

Agronomiske forskelle

 

Hvorfor Øgro?

 

Performance
Agronomiske forskelle NPK Øgro Gylle
Gøder jorden frem for planten

Næringstofspektrum makro+

mikro+ sporstoffer

Balanceret næringsstof-

frigivelse gennem væksten

Plantesundhed i form af

naturlig vitalitet

Direkte jordforbedring

styrker mikrofloraen

Management/styring

protein/farve/lagerfasthed

/ukrudt/tid

Brancherestriktioner 

Risiko for strukturskade

Rodzoneudvidende og

tørkeresistens

Reduceret risiko for udvaskning

sandjorde, på ler via makroporer

Kan anvendes som startgødning

i både vår- og vintersæd

RISE analyse: Miljø og 

bæredygtighed

Udgift til transport, 

udbringning og lager

Vindue for rettidig tildeling

uden køreskade

Øvrige gener:

Transport, lugt, fugle

Vindue for rettidig tildeling

uden køreskade

Tungmetaller/ukrudt

Smittekim

 

 

 

Målet er brød på bordet: Gødskning betyder: ”At gøre bedre” og målet er det samme, uanset måden, at erstatte tabte/bortførte næringsstoffer så jorden ikke udpines. Hvad kan Øgro så gøre bedre?  

 

Øgro indeholder alt af det vi har brug for og det afgrøden har brug for.

Hvad der fremmer en forhastet fremdrivning af afgrøden fremmer ikke nødvendigvis en sund føde rig på vitaminer, mineraler og sporstoffer og god kulinarisk oplevelse. Store mængder let tilgængeligt Kvælstof giver stort afgrødeoutput, men har tendens til at trække planten ud af en harmonisk vækst. En blødere frigivelse af kvælstoffet afbøder et luksusoptag af enkelte næringsstoffer på bekostning af andre. 

 

Øgro indeholder både hurtigt og langsommere tilgængeligt kvælstof,  er bedre for vandmiljøet og for planterne 

I forhold til at kunne styre afgrødens udvikling og kvalitet og er det vigtig at vide, hvornår vi kan forvente næringsstofferne til rådighed for afgrøden. Det reducerer risikoen for udvaskning af overskydende næringsstoffer ved overskudsnedbør. Kvælstoffet fra Øgro frigives i løbet af en normal vækstsæson.

 

Øgro omsættes i jorden til planteoptagelige næringsstoffer i takt med afgrødens behov.

Hvad der fremmer en forhastet fremdrivning af afgrøden fremmer ikke nødvendigvis en afgrødes robusthed over for sygdomme. Men afgrødens konkurrenceevne overfor ukrudt kræver en hurtig start.  Øgro indeholder både let omsætteligt kvælstof (lavt C/N  forhold) og lidt langsommere omsættelige næringsstoffer i koncentreret form, der muliggør præcis dosering og udbringning med let materiel.

 

Øgro er 100 %  genbrug af sikre nationale næringsstofressourcer.

Hvad der ensidigt fokuserer på afgrødens forsyning tager ikke hensyn til ønsker om bevare et så lukket mere bæredygtigt næringsstofkredsløb som mulig. Øgro genanvender råvarer med animalsk oprindelse fra landbrug og slagteri så landbrugsproduktionen baserer sig på fornyelige råstofkilder. 

 

Øgro er organisk koncentreret gødning

Korrekt anvendelse af koncentreret organisk gødning som Øgro giver de gode muligheder for en rettidig, præcis styring af afgrødens næringsstofforsyning lige som mineralske gødninger, men en mere indirekte virkning. En mere alsidig pallette af næringsstoffer og mere i ”synk” med afgrødens behov. Selv om Øgro besidder disse gode egenskaber som en mineralsk handelsgødning med hensyn til præcis dosering og udbringning skal man huske på, at vi her aktivt inddrager jorden mikroorganismer til omsætning af gødningen inden den kommer til gavn for plantevæksten. Alt hvad der fremmer mikrofloraen fremmer en dyb bio-zone, med andre ord, fri adgang til et stort spisekammer. Vi opbygger en jordstruktur, der kan modtage og fastholde vand og næringsstoffer og samtidig dræne overskudsnedbør og sikre jordluftskifte. 

 

Øgro + husdyrgødning

Med husdyrgødning fås ideelt set et gødskningsmiddel som opfylder mange af de parametre hvorpå det skal vurderes i praksis. Gylle er, når der ses bort fra et for lille svovlindhold, kendetegnet ved et alsidigt spektrum af næringsstoffer samt gode strukturopbyggende egenskaber. Det store problem er de store vandmængder der følger med. Transportgenerne mellem stald om mark, risikoen for strukturskader betyder i praksis, at husdyrgødning ikke bør stå alene som gødningsmiddel, men kan med fordel kompletteres med Øgro for at beskytte mod strukturskader.  De afledte effekter af en god jordstruktur er jord, der er let at bearbejde til optimalt såbed og til mekanisk ukrudtsbehandling. Det er mindre energikrævende at bearbejde jorde med højere organisk indhold og de fleste jorde bliver mindre tørkefølsomme. 

 

Hvordan anvender du Øgro?

Invester i startgødning. Vi vil gerne have en harmonisk vækst, men hensynet til ukrudt kræver en hurtig start. Startgødningens effekt på hurtig afgrødeetablering er sikker og rentabel under alle vækstbetingelser. 

Mens startgødskning i konventionel dyrkning primært anbefales i vårsæd er anbefalingen til vintersæd i  økologisk, at der er brug for, at investere i en efterårstildeling som led i en ukrudtsstrategi. 

 

Det er vigtigt at vintersæden når at udvikle det sekundære rodnet og en god overjordisk buskning inden vinter. Efter at madpakken, frøhviden, er opbrugt i kernen  skal der være let adgang omkring rødderne til optageligt fosfor. Derved sikres fordel  til afgrøden i foråret i form af god størrelsesforskel mellem afgrøde/ ukrudt til ukrudtsbekæmpelse og til afgrødens egen konkurrenceevne om vand og næring.

 

Øgro skal nedfældes dybt i jorden

Øgro kan med fordel anvendes som startgødning i alle kvælstofkrævende afgrøder. Af hensyn til fugle og tilstrækkelig jordfugt anbefales en dyb placering, gerne 8-10 cm ned og inden for 5 cm fra kernen/frøet. Placering med kombi-såmaskiner er den bedste løsning i forhold til nedfældning og anbefales for de som har den løsning i maskinhuset eller maskinsamarbejdet. Ved GPS-styring og rækkedyrkning er der mulighed for at udså gødningen inden såning, som part i skabelse af falsk såbed.

En kombination af efterafgrødesåning og øgro-gødning kan komme på tale hvor næring er den begrænsende for en hurtigt udviklet og kraftig efterafgrøde der kan forsyne næste års afgrøde. 

 

Samsåning er en mulighed

For alle korndyrkere og praktiseres i vi udstrækning med samme gode effekt som kombisåning.  Den mere øverlige placering gør det ekstra vigtigt, at der kommer nedbør til at sætte gang i omsætningen. Såsæd blandet med gødning praktiseres i mængder op 300-400 kg gødning svarende til 30 kg udnyttet N og tilstrækkeligt P til at sikre god sideskudsudvikling med Øgro 10-3-1 . Der er erfaringer fra samsåning med mineralgødninger helt op til 600 kg gødning pr. ha i såsæden uden afblanding. Øgro har nogenlunde samme rum-vægt som korn, så det fylder i såkassen!

 

Mod manganmangel

Placeret gødning og gerne forsurende har vist bedre manganstatus med Mangantest. Overvej at bytte Øgro 10-3-1 med Øgro 6-3-12+7S placeret eller i samsåning.

 

Efter startgødskningen

Enkelte kan fuldgødske vårsæd med Øgro  ved etablering og en god efterafgrøde. De fleste har nogen adgang til billigere husdyrgødning og kan vælge at følge op med udlagt gylle i afgrøden når presset er taget af maskinstationerne og jorden kan tåle det.

For vintersædens vedkommende giver deling af gødningen i foråret bedre dyrkningssikkerhed og en bedre indtjening, Derfor kan du overveje Øgro i tillæg til husdyrgødning. Her har flere berettet om god virkning med nedrilning i vintersæd i god vitalitet, men her det klogt at gøre erfaringer i mindre skala.

Arealer, der i kraft af størrelse, geometri, tidlighed eller beliggenhed bedre passer til let transport end til gyllevogne og til præsis tildeling - ja, her er Øgro løsningen. 
Legal notice | Databeskyttelseserklæring | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk