Topbanner

Agronomiske forskelle

 

Hvorfor Øgro?

 

Performance
Agronomiske forskelle NPK Øgro Gylle
Gøder jorden frem for planten

Næringstofspektrum makro+

mikro+ sporstoffer

Balanceret næringsstof-

frigivelse gennem væksten

Plantesundhed i form af

naturlig vitalitet

Direkte jordforbedring

styrker mikrofloraen

Management/styring

protein/farve/lagerfasthed

/ukrudt/tid

Brancherestriktioner 

Risiko for strukturskade

Rodzoneudvidende og

tørkeresistens

Reduceret risiko for udvaskning

sandjorde, på ler via makroporer

Kan anvendes som startgødning

i både vår- og vintersæd

RISE analyse: Miljø og 

bæredygtighed

Udgift til transport, 

udbringning og lager

Vindue for rettidig tildeling

uden køreskade

Øvrige gener:

Transport, lugt, fugle

Tungmetaller/ukrudt

Smittekim

 

 

 

Målet er brød på bordet 
Gødskning betyder: ”At gøre bedre” Målet er, at jorden ikke udpines, og det gælder næringsstoffer, der tabes ud af rodzonen såvel som dem som bliver ført bort med afgrøden. Hvad kan Øgro så gøre bedre?    

 

Øgro indeholder alt af det afgrøden og vi har brug for

At en afgrøde drives for hurtigt frem, er ikke ensbetydende med, at man skaber sunde fødevarer, der er rige på vitaminer, mineraler og sporstoffer. Store mængder let tilgængeligt kvælstof giver stort afgrødeoutput, men har tendens til at trække planten ud af en harmonisk vækst. En blødere frigivelse af kvælstoffet afbøder luksusoptag af enkelte næringsstoffer på bekostning af andre.  

 

Øgro indeholder både hurtig og langsommere tilgængeligt kvælstof, det er bedre for planter og vandmiljø 

For at kunne styre afgrødens udvikling og kvalitet, er det vigtig at vide, hvornår man kan forvente, at næringsstofferne er til rådighed for afgrøden. Det reducerer risikoen for udvaskning af overskydende næringsstoffer ved overskudsnedbør. Kvælstoffet fra Øgro frigives i løbet af en normal vækstsæson.

 

Øgro omsættes i jorden til planteoptagelige næringsstoffer i takt med afgrødens behov

Når en afgrøde drives for hurtigt frem, skabes der ikke automatisk robusthed overfor sygdomme. Derimod er afgrødens konkurrenceevne overfor ukrudt afhængig af en hurtig start.  Øgro indeholder både let omsætteligt kvælstof (lavt C/N forhold) og lidt langsommere omsættelige næringsstoffer i koncentreret form. 

Øgro er 100 %  genbrug af sikre nationale næringsstofressourcer

Øgro som næringsstofkilde hjælper med at bevare et mere lukket og bæredygtigt næringsstofkredsløb. Øgro genanvender råvarer med animalsk oprindelse fra landbrug og slagteri så landbrugsproduktionen baserer sig på recirkulerede råstofkilder. 

 

Øgro er organisk koncentreret gødning

Korrekt anvendelse af koncentreret organisk gødning som Øgro giver gode muligheder for rettidig og præcis styring af afgrødens næringsstofforsyning, som man kender fra mineralske gødninger. Øgro har en indirekte gødningsvirkning via mikrorgansimerne. Sammensat af en alsidig pallette af næringsstoffer bidrager disse til en afgrøde i bedre balance og med mere robusthed.

 

Øgro inddrager aktivt jordens mikroorganismer til omsætningen af gødningen, inden den kommer til gavn for plantevæksten. Alt hvad der fremmer mikrofloraen, fremmer en dyb bio-zone, med andre ord, fri adgang til et stort spisekammer. Det opbygger en jordstruktur, der kan modtage og fastholde vand og næringsstoffer og samtidig dræne overskudsnedbør og sikre et godt jordluftskifte.

 

Øgro + husdyrgødning

Med husdyrgødning får man et gødskningsmiddel som i praksis opfylder mange af de parametre der ønskes i næringsstoffer.  Gylle er, når der ses bort fra et for lille svovlindhold, kendetegnet ved et alsidigt indhold af næringsstoffer samt gode strukturopbyggende egenskaber. Det største problem er de store vandmængder, som følger med. Transportgenerne mellem stald om mark og risikoen for strukturskader betyder i praksis, at husdyrgødning ikke bør stå alene som gødningsmiddel, men med fordel kan komplementeres med Øgro.  De afledte effekter af en god jordstruktur er jord, der er lettere at bearbejde til optimalt såbed og bedre egnet til mekanisk ukrudtsbehandling. Det er samtidig mindre energikrævende at bearbejde jorde med højere organisk indhold, ligesom de fleste jorde bliver mindre tørkefølsomme. Øgro leveres i pilleform, hvilket gør det muligt at lave en præcis dosering og udbringning med let materiel.  

  

Sådan anvender du Øgro

Invester i startgødning. Vi vil gerne have en harmonisk vækst, men hensynet til ukrudt kræver en hurtig start. Startgødningens effekt på hurtig afgrødeetablering er sikker og rentabel under alle vækstbetingelser. 

Startgødskning anbefales i konventionel såvel som økologisk vårsæd, hvis muligt. Til økologisk vintersæd er der ofte brug for at investere i en efterårstildeling som led i ukrudtsstrategien. 

 

Det er vigtigt at vintersæden når at udvikle det sekundære rodnet og en god overjordisk buskning inden vinter. Efter at madpakken, frøhviden, er opbrugt i kernen skal der være let adgang omkring rødderne til optageligt fosfor. Herved sikres at afgrøden til foråret har et forspring i forhold til ukrudtets størrelse. Dette sikrer at afgrøden har en konkurrencefordel i forhold til ukrudt, vand og næringsstoffer.

 

Øgro skal nedfældes dybt i jorden

Øgro kan med fordel anvendes som startgødning i alle kvælstofkrævende afgrøder. Af hensyn til fugle og tilstrækkelig jordfugt anbefales en dyb placering, gerne 8-10 cm ned og inden for 5 cm fra kernen/frøet. Placering med kombi-såmaskiner er den bedste løsning i forhold til nedfældning og anbefales til dem, som har den løsning stående i maskinhuset eller via et maskinsamarbejde. Ved GPS-styring og rækkedyrkning er der mulighed for, at udså gødningen inden såning, som part i skabelse af falsk såbed.

En kombination af efterafgrødesåning og Øgro-gødning kan komme på tale, hvor næring er den begrænsende faktor for en hurtigt udviklet og kraftig efterafgrøde, der kan forsyne næste års afgrøde. 

 

Samsåning er en mulighed

Samsåning praktiseres af korndyrkere i vid udstrækning med samme gode effekt som kombisåning.  Den mere øverlige placering gør det ekstra vigtigt, at der kommer nedbør til at sætte gang i omsætningen. Såsæd blandet med en gødning som Øgro 10-3-1 praktiseres i mængder op 300-400 kg gødning svarende til 30 kg udnyttet N og tilstrækkeligt P til at sikre god sideskudsudvikling. Der er erfaringer fra samsåning med mineralgødninger helt op til 600 kg gødning pr. ha i såsæden uden afblanding. Øgro har nogenlunde samme rum-vægt som korn, så det fylder derfor det samme i såkassen!

 

Mod manganmangel

Ved nedbrydning af proteinet i Øgro dannes ammoniumkvælstof, som med forsurende effekt omdannes til nitrat og gør mangan mere tilgængelig. Ved at placere gødningen, frem for at bredsprede den, er der en længerevarende og stærkere effekt af denne forsuring. Nedbrydningen af organisk gødning påvirker også iltkoncentrationen omkring gødningen. Dette har også gavnlig virkning på mangans optagelighed og derfor er placeringen af gødningen tæt på rødderne vigtig.

 

Efter startgødskningen

Enkelte kan fuldgødske vårsæd med Øgro, når de samtidig i efteråret har etableret en god efterafgrøde.

De fleste har adgang til mere eller mindre mængde af den billigere husdyrgødning og kan vælge at følge op med udlagt gylle i afgrøden når presset er taget af maskinstationerne, og jorden kan tåle færdsel med gyllevogn.

 

For vintersædens vedkommende giver deling af gødningen i foråret bedre dyrkningssikkerhed og en bedre indtjening, Derfor kan man overveje Øgro i kombination med husdyrgødning. Her har flere berettet om god virkning med nedrilning i vintersæd i god vitalitet, men her er det klogt at gøre egne erfaringer i mindre skala først.

 

Anden bøvl

På arealer, der i kraft af størrelse, geometri, tidlighed, eller bynær beliggenhed passer bedre til let transport og præcis tildeling fremfor udkørsel med tunge gyllevogne, her er Øgro den ideelle løsning. 
Legal notice | Databeskyttelseserklæring | Integrityline | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1