Vi giver naturens ressourcer tilbage

Alle Daka Denmarks forretningsområder har sikker, bæredygtig og værdiskabende håndtering af naturens ressourcer som omdrejningspunkt. Daka Denmark har i mere end 100 år været garant for sikker håndtering men også bæredygtig recirkulering og genanvendelse af biprodukter fra landbruget og fødevareindustrien.

EcoVadis sølvmedalje 

Daka Denmark anvender som en del af SARIA-gruppen EcoVadis i arbejdet med ESG og compliance. Den nuværende score placerer SARIA-gruppen i top 7 % af alle de virksomheder, der bliver evalueret på verdensplan. EcoVadis er den globale standard for bæredygtighedsvurderinger af virksomheder og har allerede vurderet mere end 100.000 virksomheder på verdensplan.

Hvis du vil læse mere om SARIA-gruppens indsatser KLIK HER.

ESG danner ramme for rapporteringen

I 2023 har Daka udgivet sin 3. rapport omhandlende bæredygtighedsindsatser i virksomheden, men det er den 1. rapport som er opbygget efter ESG-strukturen. Derfor er rapporteringen nu inddelt i Environment, Social og Governance. Dermed giver rapporteringen et bredere indsigt i Daka, end de første to rapporter.

Grundlæggende giver Dakas bæredygtighedsrapportering indblik i virksomhedens cirkulære kerneforretning og de aktiviteter, der år for år bliver gennemført som led i en bæredygtig udvikling af virksomheden.

Daka Denmark gør en positiv forskel for klimaet.

Ansvarlig produktion over for mennesker, miljø og lokalsamfund.

Stadig mere energieffektiv og klimavenlig produktion.

Genanvendelse giver større biodiversitet.

Samarbejde og partnerskaber er centrale elementer i Dakas bæredygtighedsprogram.

Daka Denmarks bæredygtighedsrapport for 2022

Bæredygtighedsrapport

Daka Denmarks bæredygtighedsrapport for 2020

Daka Denmarks bæredygtighedsrapport for 2021

Du tror måske, vi laver sæbe?

Hos Daka Denmark hører vi tit myten om, at vi laver sæbe af de danske landbrugsdyr. Det gør vi ikke, men på en sikker og bæredygtig måde producerer vi blandt andet biodiesel og gødning.

Brænder vi dyrene af?

Vi hører ofte omtalt, at vi brænder dyrene dyr. Det gør vi ikke, vi destruerer smitte og genanvender slagteri-biprodukter, madaffald og døde dyr i et grønt kredsløb, hvor vi giver naturens ressourcer sikkert tilbage.

Du ved sikkert, at grise…

Du ved sikkert, at grise bliver til mørbrad, bacon og flæskesteg. Men ved du, hvad der bliver af de biprodukter, som ikke anvendes til fødevarer? Se med her, hvis du vil vide, hvad vi bruge biprodukterne til hos Daka Denmark.

Et gigantisk madspild!

I Danmark ender mindst 300.000 tons madaffald på forbrændingen – hvert år. Det er et gigantisk madspild og det kan vi gøre bedre! Se med her, hvis du vil vide mere om, hvordan Daka ReFood kan hjælpe med at mindske madspildet.

Pas på klodens biodiversitet og ressourcer

En rig og mangfoldig natur er afgørende for liv på jorden. Vi skal derfor passe på klodens biodiversitet og ressourcer. Det kan vi blandt andet gøre ved at sikre den bedste udnyttelse af organiske restprodukter.

Konkret bæredygtighed

Daka leverer produkter til bæredygtig energi i cementindustrien

Daka SecAnim forarbejder biprodukter til kød- og benmel som bruges som biobrændsel i cementindustrien, hvor det erstatter fossil brændsel. Det sparer atmosfæren for ca. 60% CO2. Hertil kommer, at fedtet fra kreaturerne bliver til 2. generationsbiodiesel.

Biodiesel fra Daka udleder 85% mindre CO2

Biodiesel fra Daka udleder 85% mindre CO2. Hvert år producerer Daka ecoMotion mere end 50 millioner liter biodiesel, der sælges både på det danske marked og til udlandet.  Biodiesel fra Daka er såkaldt 2. generationsbiodiesel, som er fremstillet af fedtet fra animalske biprodukter, f.eks. landbrugets døde dyr, som i henhold til lovgivningen ikke kan anvendes til dyrefoder. 

Hos Daka bliver madaffald til biogas og gødning

Daka ReFood har i de sidste tre år indsamlet og genanvendt madaffald, der har:

  • Bidraget med gødning nok til at dyrke 135 millioner kg gulerødder
  • Biogas nok til at opvarme 8.990 husstande i et år

Overskudsvarme fra Daka giver billig og klimavenlig fjernvarme

Når Daka Sarval fabrikken i Løsning producerer foder af slagteriernes biprodukter bliver der vand og varme til overs. Det næringsrige, rensede spildevand bliver
kørt ud på de nærliggende marker, mens varmen bliver udnyttet til lokal fjernvarme i tæt samarbejde med Løsning Fjernvarme. I april 2020 blev en ny ledning indviet, som på sigt kan levere varme til 660 husstande. 

Færre lugtgener

Daka forarbejder organisk materiale, der afgiver lugt, når det varmebehandles. Derfor vil lugtgener aldrig kunne fjernes helt, men målet er hele tiden at begrænse generne. I 2021 gav et nyt lugtforbrændingsanlæg på Randers-fabrikken et gennembrud i forhold til reduktion af lugtgenerne.

Vores sociale ansvar

Dakas styrke er vores medarbejdere, deres kompetencer, engagement og vilje til at udføre et godt stykke arbejde. Vores sociale ansvar rækker også ud over virksomheden, til medarbejderne hos vores leverandører og samarbejdspartnere og til de lokalsamfund, vi er en del af. Vi sikrer arbejdstagerrettigheder og overholder al arbejdsmarkedslovgivning både internt og eksternt i vores samarbejde med leverandører. Dette omfatter blandt andet et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Biodiversitet på Dakas nærområder

Daka ejer og vedligeholder ret store arealer omkring fabrikkerne ved Randers og Løsning, henholdsvis 10 og 75 hektarer samt 60 hektar ved Ringsted, hvor Daka tidligere havde aktiviteter. Med den stigende bevidsthed om den uberørte naturs betydning for lokal biodiversitet, arbejder vi løbende på vores grundarealer med henblik på at understøtte det vilde plante- og dyreliv.

 

Veterinær- og fødevaresikkerhed

Daka udfører en vital opgave i den animalske landbrugs- og fødevaresektors værdikæde. Gennem et sikkert indsamlings- og genanvendelsessystem destruerer vi sygdomme og nyttiggør restprodukter. Hermed er vi med til at sikre grundlaget for eksporten af danske fødevarer til krævende markeder i blandt andet Japan, Kina og USA.

 

Energipolitik

Daka er en integreret og vigtig del af det veterinære beredskab. For at drive processer, der lever op til de veterinære krav, kræves et stort energiforbrug. Der er særligt fokus på, at dette energiforbrug skal nedbringes og fastholdes på det lavest mulige niveau.

Energipolitikken efterleves i praksis ved at:

• Sætte energiniveauet i fokus, både i forbindelse med den daglige drift af produktionsanlæg og i forbindelse med større procesomlægninger og nye anlæg.

• Energirigtige indkøb af produkter og ydelser, samt energirigtigt design understøttes.

• Sikre information samt de nødvendige ressourcer er tilgængelige for at energimålene kan opfyldes.

• Sætte mål for energieffektiviteten og sikre efterlevelse af disse.

• Overholde lovkrav og aftaler.

• Sikre løbende forbedringer af energieffektiviteten.

Miljøpolitik gældende for Daka SecAnim og Daka Sarval:

Dakas miljøledelsessystem skal effektivt understøtte indsatsområderne bæredygtig produktion og dygtigt lederskab. Miljøledelsessystemet omfatter produktionerne på Daka SecAnim, Kronjydevej 8, 8960 Randers SØ, og Daka Sarval, Dakavej 10, 8723 Løsning.

• Daka vil være en miljøansvarlig virksomhed, der informerer aktivt og åbent om miljøforhold i vores virksomhed og inddrager lokalområdet for at mindske de miljøpåvirkninger, der opleves af naboerne.

• Daka vil sikre, at vi løbende forbedrer vores miljøledelsessystem, så det understøtter en forbedring af miljøpræstationen.

• Daka vil tilstræbe at virksomheden belaster miljøet mindst muligt igennem forebyggelse af forurening og ved at der anvendes rette og bæredygtige teknologiske løsninger.

• Dakas medarbejdere skal være underviste og gjort bevidste om deres muligheder for at påvirke miljøpræstationen.

• Daka vil overholde bindende forpligtigelser herunder lovkrav.

Dakas vision

Vi giver naturens ressourcer tilbage.

Daka’s mission

Vi vil tilbyde den mest sikre, bæredygtige og værdiskabende recirkulering af organiske restprodukter fra landbrugs- og fødevaresektorerne i Norden, og via dette bidrage til en bæredygtig global udvikling. Det betyder, at Dakas energipolitik skal understøtte den overordnede strategi.